ระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศ 

            ระบบสารสนเทศ(Information System: IS) คือ การดำเนินงานกับข้อมูล ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรอาจใช้ฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ เป็นเครื่องมือที่ให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่ต้องการ
              การจัดทำสารสนเทศจะทำให้เกิดความรอบรู้ที่จะใช้ช่วยในการตัดสินใจหรือวางแผนในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการบันทึกข้อมูลลงแบบฟอร์ม และเก็บข้อมูลเป็นแฟ้มซึ่งเก็บในแต่ละเดือน ภาค หรือปีและมีการสรุปข้อมูลเป็นสารสนเทศเพื่อสร้างรายงาน
               ตัวอย่างเช่น โรงเรียนแห่งหนึ่งต้องการคัดเลือกนักเรียนเพื่อไปตอบคำถามเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจัดการคัดเลือกนักเรียนจากข้อมูลที่โรงเรียนจัดเก็บคือระดับคะแนนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นรายภาค และจากข้อมูลระดับคะแนนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคเรียนที่ 4 มีนักเรียน 3 คน ได้ระดับคะแนน 4 อาจารย์จึงได้พิจารณาระดับคะแนนทั้ง 4 ภาคเรียนของนักเรียนทั้ง 3คนดังนี้
                        

ตารางแสดงระดับคะแนนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน 3 คน

 

ชื่อ/ระดับคะแนน

 ภาคเรียนที่1  ภาคเรียนที่2  ภาคเรียนที่3  ภาคเรียนที่4
ด.ช. รักดี 4 4 4 4
ด.ช. รักเรียน 3 2 2 4
ด.ญ. ขยัน 2 3 2 4
ด.ช. รักดี มีผลการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทั้ง 4 ภาคดีที่สดจึงได้เป็นตัวแทนโรงเรียนไปแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

สารสนเทศสามารถแบ่งประเภทตามสภาพความต้อการที่จัดทำขึ้นได้
  1) สารสนเทศที่ทำประจำ เป็นสารสนเทศที่ทำเป็นประจำ และมีการดำเนินการโดยสม่ำเสมอ
  2)  สารสนเทศที่ต้องทำตามกฎหมาย ตามข้อกำหนดของแต่ละประเทศจะมีการให้ทำรายงานส่งเพื่อการต่างๆ
  3)สารสนเทศที่ได้รับหมอบหมายให้จัดทำขึ้นโดยเฉพาะ ในการดำเนินงานต่างๆบางครั้งจำเป็นต้องทำรายงานข้อมูลมาช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ

องค์ประกอบของสารสนเทศ

     ระบบสารสนเทศเป็นงานที่ต้องใช้ส่วนประกอบหลายอย่างในการทำให้เกิดเป็นกลไกในการนำข้อมูลมาใช้ให้ประโยชน์ ส่วนประกอบที่สำคัญของระบบสารสนเทศมี 5 ส่วนคือ
    1. บุคลากร เป็นส่วนระกอบที่สำคัญที่สุดเพราะบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและเข้าใจวิธีการให้ได้มาซึ่งสารสนเทศ จะเป็นผู้ดำเนินการในการทำงานทั้งหมด บุคลากรจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
    2. ขั้นตอนการปฏิบัติ เป็นระเบียบวิธีการปฏิบัติงานในการจัดเก็บรักษาข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่จะทำให้เป็นสารสนเทศได้
    3. ฮาร์ดแวร์  เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยใน  การจัดการหรือประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศตามต้องการ คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถคำนวณได้อย่างถูกต้อง แม่นยำรวดเร็วคอมพิวเตอร์จึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญของระบบสารสนเทศ
    4. ซอฟต์แวร์ คือลำดับขั้นตอนคำสั่งที่สั่งให้เครื่องคอมคอมพิวเตอร์ทำงานตามวัตถุระสงค์ที่วางไว้
    5. ข้อมูล เป็นวัตถุดิบที่ทำให้เกิดสารสนเทศ
 การจัดการสารสนเทศโดยมีจำนวนข้อมูลไม่มาก อาจจะจัดการด้วยมือโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ก็ได้

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: